REKRUTACJA 2016/2017


Nowa strona 1

Zasady rekrutacji do szkół
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Węgorzewie
w roku szk. 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wymagane dokumenty od kandydatów do Szkoły Podstawowej Specjalnej:

 1. Skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 2. Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego.
 3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 4. Świadectwo, odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły.

 

Gimnazjum Specjalne

Wymagane dokumenty od kandydatów do Gimnazjum Specjalnego:

 1. Skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 2. Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu – oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej.
 5. 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 6. Świadectwo, odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły.

Terminarz rekrutacji do gimnazjum:

1.      1. Od 5 maja do 22 czerwca 2016r. – składanie dokumentów do szkoły

2.      2. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

3.      3. Do 1 lipca 2016r. ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

4.      4. Do 6 lipca 2016r. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

5.      5. Do 8 lipca 2016r. podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wymagane dokumenty od kandydatów do szkoły Przysposabiającej do Pracy:

1.      Skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.

2.      Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego.

3.      Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4.      3 fotografie (podpisane na odwrocie)

5.      Świadectwo, odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna trzyletnia – zawód kucharz, murarz - tynkarz

Wymagane dokumenty od kandydatów do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej:

 1. Skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 2. Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego.
 3. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego).
 1. Zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego).
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.
 3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 4. Książeczka zdrowia.

 

Uczniowie zamieszkujący poza Węgorzewem mają możliwość zamieszkania w Ośrodku.

Szkoła w pełni zabezpiecza zajęcia praktyczne w kształceniu w zawodzie kucharz. Zajęcia praktyczne w zawodzie murarz – tynkarz realizowane będą u pracodawców.

 

 

Kryteria naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej trzyletniej –
zawód kucharz, murarz – tynkarz

 1. O przyjęciu kandydatów do szkoły decyduje:

-         liczba punktów z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych;

-         liczba punktów za osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie;

-         liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 1. Punktacja:

-         za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum do 72 punktów;

 

OCENA

Liczba punktów do celów rekrutacyjnych

Celujący

6x3=18

Bardzo dobry

5x3=15

Dobry

4x3=12

Dostateczny

3x3=9

Dopuszczający

2x3=6

 

-         za świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów;

-         za uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty 12 punktów

-         za osiągnięcia które są szczególnymi osiągnięciami i zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  do 8 punktów.

-         Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów (z każdego zakresu maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym zakresie odpowiada wartości 0,2 punktu).

 

 1. Komisja rekrutacyjna decydując o przyjęciu kandydatów będzie brała pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

-        Język polski

-        Matematyka

-        Zajęcia techniczne

-        Biologia

 1. Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. Terminarz rekrutacji:

-       Od 5 maja do 22 czerwca 2016r. – składanie dokumentów przez kandydatów (bez świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu).

-       Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – termin dostarczania świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginałów lub kopii poświadczonych przez dyrektora gimnazjum).

-       28 czerwca – 30 czerwca 2016r. – praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

-       1 lipca 2016r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły;

-       4 – 5 lipca 2016r. – wydanie przez szkołę kandydatowi skierowania na badania lekarskie w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły;

-       7 lipca 2016r. – ostateczny termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły i dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

-       8 lipca 2016 – ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, listy uczniów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

-       11 lipca 2016r. – przesłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informacji o wolnych miejscach w oddziałach.

Powrót do strony startowej